ТАНИЛЦУУЛГА: УИХ-ын сонгуулийн тухай хуульд орсон шинэ заалтууд

 

Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энх-Амгалан нарын зургаан гишүүнээс 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 2-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан.

 

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль нь 12 бүлэг, 83 зүйлээс бүрдэх бөгөөд хуульд дараах онцлог зохицуулалтыг тусгасан болно.


НЭГ.Улсын Их Хурлын 76 гишүүнийг олон мандаттай тойргоос сонгоно.

Улсын Их Хурал ээлжит сонгуулийн жилийн хоёрдугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн тойргийг байгуулна. Тойрогт хамаарах засаг захиргааны нэгж нь нутаг дэвсгэрийн хувьд нэгдмэл, хилийн цэсийн хувьд зэргэлдээ байхаар хуульчлав.

   

ХОЁР.Нэр дэвшигчид тавигдах дараах шаардлагуудыг нэмж оруулсан.

1/банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр төлбөргүй байх;

2/татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх, аль нэг компанийн 51, түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компани нь албан татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй байх.

Нэр дэвшигч нь төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, дэд захирал бол 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө ээлжит сонгуулийн тухайд ээлжит сонгуулийн жилийн өдрөөс өмнө, ээлжит бус, нөхөн сонгуулийн тухайд энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө эрхэлсэн ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөхөөр болов.

Түүнчлэн хуульд гэмт хэрэг үйлдэж шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор ял эдэлж байгаа хүн болон авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшихийг хориглосон.

 

ГУРАВ.Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00.00 цагаас өмнө зогсооно.

Сонгуулийн сурталчилгааг дараах арга, хэлбэрээр явуулна. Үүнд:

1/сонгуулийн сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сонгогчдод тараах;

2/нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд сонгуулийн сурталчилгааны зурагт самбар байрлуулах;

3/хуульд өөрөөр заагаагүй бол намын далбааг гудамж, талбайд байрлуулах, таних тэмдэг, уриа ашиглах;

4/сонгогчидтой уулзалт, хурал, цуглаан хийх;

5/ухуулах байр ажиллуулах;

6/радио, телевизийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг ашиглах;

7/цахим орчин ашиглах;

8/өдөр тутмын болон бусад сонин сэтгүүлд сонгуулийн сурталчилгааны материал нийтлүүлэх зэргээр сонгуулийн сурталчилгааг хийхээр хуульд тусгасан.

Мөн сурталчилгаа хийх тээврийн хэрэгслийн тоог хязгаарлаж, сонгуулийн сурталчилгааны зорилгоор нэг хэсэгт дөрвөөс илүүгүй тээврийн хэрэгсэл ашиглаж болно гэж заасан.

 

ДӨРӨВ.Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэвлэмэл материал хэвлүүлэх, тараах, хүргэхээр зохицуулсан.

1/гурван хэвлэлийн хуудас сонин;

2/гурван хэвлэлийн хуудас сэтгүүл;

3/нэг хэвлэлийн хуудас ухуулах хуудас.

Нэг нам, эвслийн нэр дэвшигчид сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл материалаа нэгдмэл байдлаар хамтран гаргаж болно.

Ухуулах хуудас болон зурагт самбарыг байрлуулах байршлыг сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид санал авах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө тогтоож, нийтэд мэдээлж, тогтоосноос өөр газарт зурагт самбар, ухуулах хуудас байршуулахыг хориглох, ухуулах хуудсын хэмжээг тодорхой зааж нэг хэвлэлийн хуудас хүртэлх хэмжээнээс илүүгүй байх зохицуулалтыг хуульд тусгаж өгсөн.

Улсын Их Хурлын гишүүн сонгуульд нэр дэвшихээр бол хийсэн ажлын тайлангаа энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө тарааж болох бөгөөд үүнийг сонгуулийн сурталчилгааны материалд тооцохгүй байхаар зохицуулсан байна.

Сонгуулийн сурталчилгаанд зурагт самбар, дэлгэц ашиглаж болох ба зурагт самбар, дэлгэц нь нэг хэсэгт 10-аас илүүгүй байна. Хоёр хэвлэлийн хуудаснаас илүүгүй хэмжээтэй, хөдөлгөөнт хэлбэртэй байж болох бөгөөд хэлбэр, загварт хязгаарлалт тавихгүй, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээд намын далбаа, уриа, таних тэмдгийг сурталчилгааны явцад ашиглах эрхтэй зэргийг хуульд тусгаж өгсөн.

Намын далбаа, уриа, таних тэмдэгийг нэр дэвшигчийн ухуулах байр, сонгогчидтой хийх уулзалт, хурал цуглааны танхимд, сурталчилгааны самбар, дэлгэц, ухуулах хуудас, сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгсэл, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээдийн хэрэглэж байгаа хувцас дээр байрлуулж болох бөгөөд бусад газарт байрлуулахыг хориглосон. Нэр дэвшигч сонгуулийн хэсэг бүрд хоёроос илүүгүй ухуулах байр ажиллуулж болох бөгөөд нэг нам, эвслээс нэр дэвшигчид хамтран нэг ухуулах байранд үйл ажиллагаа явуулж болно.

Олон нийтийн радио, телевизээс бусад радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн нийт хугацаа нь хоногт нэг цаг /60 минут/-аас илүүгүй байна. Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хоногт гарах нийт хугацаа /60 минут/-ны хорин таваас илүүгүй хувь /15 минут/ нь нэг нам, эвсэлд, түүнчлэн бие даан нэр дэвшигчдэд ногдоно.

Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн төлбөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд баримталсан зар сурталчилгаа, мэдээ, мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байхаар хуульд тусгасан.

Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэлбэрийн цахим хуудсыг ашиглаж болно:

1/нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас;

2/цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас;

3/бусад цахим хуудас.

Цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэхээр хуульд тусгасан.

Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс хойш санал авах өдрийг дуустал сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах хууль бус сурталчилгааг хориглохоор /үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг хориглохоор/ заасан. Үүнд:

1/мөнгө, эд зүйл тараах, бараа, эд зүйл хөнгөлөлттэй үнээр худалдах, аливаа үйлчилгээ төлбөргүйгээр болон хөнгөлөлттэй үзүүлэх;

2/нийтийг хамарсан биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн, баяр наадам, урлагийн тоглолт, хүлээн авалт, дайллага, цайллага, төлбөрт таавар, бооцоот, мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах, ивээн тэтгэх;

3/сонгогчдыг гадаад, дотоодод аялал зохион байгуулан оролцуулах, амралт, сувилалд амраах, сувилуулах;

4/ирээдүйд өөрийн болон бусдын хөрөнгөөр мөнгө, эд бараа өгөхөөр гэрээ байгуулах, хэлцэл хийх;

5/хишиг, хувь, хувьцаа өгөх, ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах зэрэг амлалт авах;

6/сонгуульд оролцохоос татгалзахыг болон сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчихийг уриалсан агуулга бүхий сурталчилгаа явуулах;

7/хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчин, мессеж ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт, санал асуулга зохион байгуулах зэрэг хориглох заалтуулдыг хуульд заасан.

Мөн нам, эвслийн дарга, түүнчлэн нэр дэвшигч нь сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн өдрөөс хойш санал авах ажиллагаа дуустал сонгуулийн сурталчилгааны бус бие даасан нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, ярилцлагад орохыг, түүнчлэн сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс өмнө хийгдсэн аливаа нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, дуу, дүрс бичлэг, ярилцлагыг нэвтрүүлэх, нийтлэхийг хориглоно.

Сонгуулийн явуулах зардлыг хандив, намын өөрийн хөрөнгө, нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс бүрдэхээр зохицуулалсан. Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд таван сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд хорин сая төгрөг хүртэл байх, мөн бэлэн мөнгөөр хандив өгөх, авахыг хориглосон.

Сонгуулийн зардлын дансанд хуримтлагдах хөрөнгийн хэмжээнд тусгайлан хязгаар тогтоохгүй боловч тухайн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд сонгуулийн зардлын данснаас зарцуулах зардлын хэмжээ хуульд заасны дагуу тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.  

Нэр дэвшигч нь гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, 18 нас хүрээгүй хүн, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан татварын өр төлбөртэй, дампуурсан хуулийн этгээд, үйлдвэрчний эвлэл, шашны байгууллага, байгуулагдаад нэг жил болоогүй хуулийн этгээдээс хандив авахыг хориглосон.

Мэдээг хэвлэх

Сэтгэгдэл:

Wally 31 October 2020 20:56 5.188.211.26
Where do you come from? deer antler spray on humans But liberals blame him for spearheading financialderegulation that they charge helped create the financialcrisis, and say his work at hedge fund D.E. Shaw makes him theepitome of a revolving door between Wall Street and government.
Sammy 31 October 2020 20:57 5.188.211.15
Recorded Delivery fungsi obat voltaren 500 mg The German media has dubbed Tebartz-van Elst "the luxury bishop" after an initial audit of his spending, ordered after a Vatican monitor visited Limburg last month, revealed the project cost at least 31 million euros, six times more than planned.
Tommie 31 October 2020 20:57 5.188.211.16
The manager diltiazem hydrochloride wikipedia Surely there will be more genuflecting on the Sunday morning pregame shows. Caution: The window of hope can close fast. Maybe that’s why CBS is using three voices — Jim Nantz, Phil Simms, Bill Cowher — to work Steelers-Jets on Sunday. Three big-time voices. Very impressive.
David 31 October 2020 20:58 5.188.211.26
I'm only getting an answering machine lansoprazole prevacid fdt 30 mg The medicine prize, announced Monday in the first of the 2013 awards, honored breakthroughs in understanding how key substances are moved around within a cell. That process happens through vesicles, tiny bubbles that deliver their cargo within a cell to the right place at the right time. Disturbances in the delivery system can lead to neurological diseases, diabetes or immunological disorders. The prize was shared by Americans James E. Rothman of Yale and Randy W. Schekman of the University of California, Berkeley; and German-American Dr. Thomas C. Sudhof, of the Stanford University School of Medicine at Stanford University.

Whereabouts are you from? 50mg generic viagra But if the question is “will Roger Federer ever win another Grand Slam,” the safe money is on “no.” It’s close, though. I’d put it at 35/65 against. The summer struggles notwithstanding, Federer’s still able to go deep into tournaments. He was a few stray forehands away from beating Nadal in Cincinnati. It’s not totally inconceivable  he could win next month in New York or next year in Melbourne or Wimbledon. It will be quite difficult, however. John McEnroe has it right.

My battery's about to run out duloxetine 90 mg daily “I have made it very clear to my constituents that they must not do anything illegal – they just need to get on with the job and report any incidents to the police. I have warned everyone not to take it into their own hands.”

This is your employment contract fosamax plus tablets The amendment had sought to set the Brazilian government'sminimum share of "profit oil" from the sale of the giant Libraoffshore prospect and other fields in Brazil's most productiveoil area at 60 percent.
Glenn 31 October 2020 20:59 5.188.211.13
We were at school together bio synergy acai berry and green tea reviews "It went absolutely mental on Monday and it's still prettystrong," Mike McCudden, head of derivatives at InteractiveInvestor, said, adding that on the first day of trading underthe new rules his clients made 300 percent more trades in AIMcompared with the prior four Mondays' average.

Stolen credit card metagenics ultra potent c 1000 Cycling charity Sustrans Cymru national Director Jane Lorime said: “The passing of this legislation shows that Wales’s leadership is serious about making walking and cycling the normal choice for more of our everyday shorter journeys.

I'm doing a phd in chemistry maxalt-mlt reviews However, at a time when public sector spending is squeezed, the financial rewards for such posts are likely to come under close scrutiny. Currently, NHS trust chief executives are paid up to £280,000 a year, with average pay around £160,000.

I'd like to tell you about a change of address calandre diamant mercedes classe a 2019 She went on to say that Assad or regional actors would be "foolish" to challenge the US after a strike. Iran and North Korea especially are watching to see if the US will “stand up,” and will be emboldened if we don’t, Rice said.

I'd like to take the job kamagra oral jelly opinie jak stosowa "A lot of people were squashed on the bottom. We tried tosqueeze out of the bottom of the wagons to get out and werealised the train was burning ... I was in the second wagon andthere was fire ... I saw corpses," he added.
Dorian 31 October 2020 20:59 5.188.211.10
I don't know what I want to do after university how to spell metoprolol A promotional stunt honoring the fictional Walter White (Bryan Cranston) from ‘Breaking Bad’ was pulled from a New Mexico cemetery after fans of the show were stepping on real headstones to see a fake one set up to honor the character.
Barton 31 October 2020 20:59 5.188.211.14
Have you got any qualifications? manforce stay long gel uses That's currently the case of Vladas Zajanckauskas in Sutton, Massachusetts. It's the case of Theodor Szehinskyj in West Chester, Pennsylvania. Of Jakiw Palij in New York City. And of John Kalymon in Troy, Michigan.
Sergio 31 October 2020 20:59 5.188.211.10
Where are you calling from? getting high off wellbutrin Mined metal production at Zinc India increased 16 percent to222,000 tonnes in the second quarter, and the company said itsKayad and Rampura Agucha underground mine projects in Rajasthanwere progressing well and would start commercial production thisfiscal year.
Fredric 31 October 2020 21:00 5.188.211.14
One moment, please ocd medication clomipramine side effects The survey of more than 2,000 employers finds that over 90 percent of firms with 50 or more workers offered health care benefits and 57 percent of all companies offered some kind of coverage, which is “statistically unchanged” compared to 2012. Critics of the health care law warned that it would lead to many companies dropping employee coverage. But the cost of health care coverage is still rising faster than inflation. Since 1999 average premiums have tripled while consumer prices rose 40 percent.
Osvaldo 31 October 2020 21:00 5.188.211.35
An envelope atarax siirappi hinta The announcement, at the Conservative Party conference, is the latest toughening of the Coalition’s welfare rules, a key part of the party’s pitch to voters at the next general election.
Cortez 31 October 2020 21:00 5.188.211.10
Where do you live? starting strength forum barbell medicine The truck set out from Huehuetenango, Guatemala, and police detected the migrants with an x-ray at a checkpoint outside Tuxtla Gutierrez after midnight on Monday. The migrants were on their way to the United States, state prosecutors said.
Donovan 31 October 2020 21:00 5.188.211.35
In tens, please (ten pound notes) eagle pharmacy arimidex direct The hot button topic continues to be of much interest in Hollywood, but experts have indicated that its impact on the entertainment industry shouldn’t be too far-reaching as the federal government really does not have any hugely significant day-to-day involvement with film and television production companies.
Antone 31 October 2020 21:00 5.188.211.14
A law firm goodrx coupon flomax The family had been on a fishing trip organized by Riggs' 70-year-old father, also named John Riggs, a retired commercial waterman from Salisbury, according to the Daily Times. Also aboard the 16-foot skiff were the elder Riggs' daughter, Contessa Riggs, and her 3-year-old son, Conrad Drake, both of Washington; and his 9-year-old granddaughter, Emily Horn, who was visiting from the San Francisco Bay area.
Ellis 31 October 2020 21:00 5.188.211.10
I work for a publishers price of lamisil cream at clicks Cuomo named the Moreland Act Commission in response to outbreaks of legislative corruption that had severely corroded what little faith New Yorkers had in Albany, realm of self-dealing and self-enrichment. The panel is heavily stocked with highly respected prosecutors and former prosecutors from both political parties.
Lyman 31 October 2020 21:00 5.188.211.14
I'm not working at the moment precio adalat oros venezuela WASHINGTON — The White House said Tuesday it is "deeply concerned" about a fresh spate of violence in Egypt, which has seen dozens killed in tit-for-tat violence between Egypt's military-backed government and Islamist opponents over the past several days.
Jackson 31 October 2020 21:00 5.188.211.35
I quite like cooking flomax otc guidance “I’m okay,” the 28-year-old former flame of Leonardo DiCaprio continued. “I look great. I’m cool. I like going out. I like being at home, I like movies, I like eating. So what’s wrong with me? Why am I alone?”
Dwain 31 October 2020 21:01 5.188.211.21
I stay at home and look after the children cialis 20 mg en espanol "If you look back a decade, it didn't look like we wereclose to health reform," argues Lee Goldberg, vice president forhealth policy at the National Academy of Social Insurance. "Butthen Massachusetts passed something that became a model."
Nilson 31 October 2020 21:01 5.188.211.14
Who do you work for? micardis 40 mg substitute "Rugby tourists still lurk in Australian hotels, lolling about in self satisfaction after their test victory and keen to trap unsuspecting Australians in reminiscences of their moment of glory."
Hubert 31 October 2020 21:01 5.188.211.35
How do you spell that? vaso 9 vs vaso ultra The case has been delayed several times by unusual turns including arguments over whether Hasan could keep a beard against Army regulations and whether he could represent himself in the court martial. He is representing himself.
Luther 31 October 2020 21:01 5.188.211.21
We'd like to invite you for an interview doxycycline hyclate sinus infection treatment World Bank President Jim Yong Kim added his voice to a chorus of experts warning about the impact of the stalemate, saying on Wednesday that even the threat of a U.S. default could hurt emerging markets and the world's most vulnerable people.
Derick 31 October 2020 21:01 5.188.211.22
On another call prescription free ventolin Ford O'Connell is a Republican strategist, conservative activist, and political analyst. A frequent commentator on Fox News, CNN, and other broadcast media, he worked on the 2008 McCain-Palin presidential campaign. He is the managing director of Civic Forum Strategies and the chairman of CivicForumPAC. In 2010, he was named a “Rising Star” by Campaigns & Elections magazine.
Wilford 31 October 2020 21:02 5.188.211.24
I'd like to tell you about a change of address paxil excessive tiredness Earlier that night he stuck a fan’s iPhone down his pants during his concert in Newark. That came only days after pictures emerged that appeared to show Bieber spitting on fans below his hotel room in Toronto.
Adolfo 31 October 2020 21:02 5.188.211.16
What's the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? is doxycycline hyclate good for toothache Why did the democrats refuse to fund the building of the fence on the our southern border? After all, it was part of the immigration reform in 1986 and is current law. So why haven't the democrats funded that?
Amelia 31 October 2020 21:02 5.188.211.15
Thanks funny site costo del cialis da 10 mg Brian Cashman said, “The only way it doesn’t happen is if we have to make some adjustment. If everything (for him) feels right, then the plan will be completed and we’ll activate him Monday.”
Levi 31 October 2020 21:02 5.188.211.26
What sort of music do you listen to? cpt code for depo provera 150 mg 2013 Talks between EBX and Mubadala come weeks after Batista, whohas seen his fortune slump over the past year, renegotiated $2.3billion in debts to Mubadala, EBX's biggest creditor. Asuccessful spree of asset sales could help alleviate Batista'sdebt woes and other problems that have slashed about $25 billionfrom his holdings.
Angelo 31 October 2020 21:02 5.188.211.24
I'm from England pill splitter viagra Under Fernandez, who was first elected in 2007, protectionist trade policies, currency controls and heavy regulation of the country's key grains sector have helped make Argentina an outcast of the international markets.
Ivory 31 October 2020 21:02 5.188.211.16
I like watching TV cost of generic cipro Both Odisha and Andhra Pradesh now have disaster management departments, both have built hundreds of cyclone shelters along the coast, and drills are conducted regularly so people know what to do when an alert is issued.
Plank 31 October 2020 21:02 5.188.211.15
I'd like to tell you about a change of address atenolol inactive ingredients Branson, who thinks of himself as a "hippie at heart," credited cantankerous British punk band the Sex Pistols with helping Virgin Records gain its footing in the industry and take on other music labels delving into the Brit punk genre.
DE 31 October 2020 21:03 5.188.211.26
In tens, please (ten pound notes) zanifil cream Bentonville, Arkansas-based Wal-Mart is still committed totrying to grow operating expenses at a slower rate than sales.Overall, capital spending is set to be $12 billion to $13billion this year and $11.8 billion to $12.8 billion next year.
Alvaro 31 October 2020 21:03 5.188.211.24
I've come to collect a parcel women's rogaine canada reviews I’ve taken a few flash shots with the new iPhone 5s camera, and even a few slow-motion videos, and those features seem to work as promised, though I need to spend a lot more time taking photos and video before I can form final conclusions on Apple’s upgrade to the iPhone’s camera in the 5s.

« »

Зорхиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.