ТАНИЛЦУУЛГА: УИХ-ын сонгуулийн тухай хуульд орсон шинэ заалтууд

 

Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энх-Амгалан нарын зургаан гишүүнээс 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 2-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан.

 

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль нь 12 бүлэг, 83 зүйлээс бүрдэх бөгөөд хуульд дараах онцлог зохицуулалтыг тусгасан болно.


НЭГ.Улсын Их Хурлын 76 гишүүнийг олон мандаттай тойргоос сонгоно.

Улсын Их Хурал ээлжит сонгуулийн жилийн хоёрдугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн тойргийг байгуулна. Тойрогт хамаарах засаг захиргааны нэгж нь нутаг дэвсгэрийн хувьд нэгдмэл, хилийн цэсийн хувьд зэргэлдээ байхаар хуульчлав.

   

ХОЁР.Нэр дэвшигчид тавигдах дараах шаардлагуудыг нэмж оруулсан.

1/банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр төлбөргүй байх;

2/татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх, аль нэг компанийн 51, түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компани нь албан татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй байх.

Нэр дэвшигч нь төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, дэд захирал бол 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө ээлжит сонгуулийн тухайд ээлжит сонгуулийн жилийн өдрөөс өмнө, ээлжит бус, нөхөн сонгуулийн тухайд энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө эрхэлсэн ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөхөөр болов.

Түүнчлэн хуульд гэмт хэрэг үйлдэж шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор ял эдэлж байгаа хүн болон авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшихийг хориглосон.

 

ГУРАВ.Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00.00 цагаас өмнө зогсооно.

Сонгуулийн сурталчилгааг дараах арга, хэлбэрээр явуулна. Үүнд:

1/сонгуулийн сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сонгогчдод тараах;

2/нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд сонгуулийн сурталчилгааны зурагт самбар байрлуулах;

3/хуульд өөрөөр заагаагүй бол намын далбааг гудамж, талбайд байрлуулах, таних тэмдэг, уриа ашиглах;

4/сонгогчидтой уулзалт, хурал, цуглаан хийх;

5/ухуулах байр ажиллуулах;

6/радио, телевизийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг ашиглах;

7/цахим орчин ашиглах;

8/өдөр тутмын болон бусад сонин сэтгүүлд сонгуулийн сурталчилгааны материал нийтлүүлэх зэргээр сонгуулийн сурталчилгааг хийхээр хуульд тусгасан.

Мөн сурталчилгаа хийх тээврийн хэрэгслийн тоог хязгаарлаж, сонгуулийн сурталчилгааны зорилгоор нэг хэсэгт дөрвөөс илүүгүй тээврийн хэрэгсэл ашиглаж болно гэж заасан.

 

ДӨРӨВ.Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэвлэмэл материал хэвлүүлэх, тараах, хүргэхээр зохицуулсан.

1/гурван хэвлэлийн хуудас сонин;

2/гурван хэвлэлийн хуудас сэтгүүл;

3/нэг хэвлэлийн хуудас ухуулах хуудас.

Нэг нам, эвслийн нэр дэвшигчид сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл материалаа нэгдмэл байдлаар хамтран гаргаж болно.

Ухуулах хуудас болон зурагт самбарыг байрлуулах байршлыг сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид санал авах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө тогтоож, нийтэд мэдээлж, тогтоосноос өөр газарт зурагт самбар, ухуулах хуудас байршуулахыг хориглох, ухуулах хуудсын хэмжээг тодорхой зааж нэг хэвлэлийн хуудас хүртэлх хэмжээнээс илүүгүй байх зохицуулалтыг хуульд тусгаж өгсөн.

Улсын Их Хурлын гишүүн сонгуульд нэр дэвшихээр бол хийсэн ажлын тайлангаа энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө тарааж болох бөгөөд үүнийг сонгуулийн сурталчилгааны материалд тооцохгүй байхаар зохицуулсан байна.

Сонгуулийн сурталчилгаанд зурагт самбар, дэлгэц ашиглаж болох ба зурагт самбар, дэлгэц нь нэг хэсэгт 10-аас илүүгүй байна. Хоёр хэвлэлийн хуудаснаас илүүгүй хэмжээтэй, хөдөлгөөнт хэлбэртэй байж болох бөгөөд хэлбэр, загварт хязгаарлалт тавихгүй, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээд намын далбаа, уриа, таних тэмдгийг сурталчилгааны явцад ашиглах эрхтэй зэргийг хуульд тусгаж өгсөн.

Намын далбаа, уриа, таних тэмдэгийг нэр дэвшигчийн ухуулах байр, сонгогчидтой хийх уулзалт, хурал цуглааны танхимд, сурталчилгааны самбар, дэлгэц, ухуулах хуудас, сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгсэл, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээдийн хэрэглэж байгаа хувцас дээр байрлуулж болох бөгөөд бусад газарт байрлуулахыг хориглосон. Нэр дэвшигч сонгуулийн хэсэг бүрд хоёроос илүүгүй ухуулах байр ажиллуулж болох бөгөөд нэг нам, эвслээс нэр дэвшигчид хамтран нэг ухуулах байранд үйл ажиллагаа явуулж болно.

Олон нийтийн радио, телевизээс бусад радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн нийт хугацаа нь хоногт нэг цаг /60 минут/-аас илүүгүй байна. Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хоногт гарах нийт хугацаа /60 минут/-ны хорин таваас илүүгүй хувь /15 минут/ нь нэг нам, эвсэлд, түүнчлэн бие даан нэр дэвшигчдэд ногдоно.

Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн төлбөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд баримталсан зар сурталчилгаа, мэдээ, мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байхаар хуульд тусгасан.

Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэлбэрийн цахим хуудсыг ашиглаж болно:

1/нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас;

2/цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас;

3/бусад цахим хуудас.

Цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэхээр хуульд тусгасан.

Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс хойш санал авах өдрийг дуустал сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах хууль бус сурталчилгааг хориглохоор /үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг хориглохоор/ заасан. Үүнд:

1/мөнгө, эд зүйл тараах, бараа, эд зүйл хөнгөлөлттэй үнээр худалдах, аливаа үйлчилгээ төлбөргүйгээр болон хөнгөлөлттэй үзүүлэх;

2/нийтийг хамарсан биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн, баяр наадам, урлагийн тоглолт, хүлээн авалт, дайллага, цайллага, төлбөрт таавар, бооцоот, мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах, ивээн тэтгэх;

3/сонгогчдыг гадаад, дотоодод аялал зохион байгуулан оролцуулах, амралт, сувилалд амраах, сувилуулах;

4/ирээдүйд өөрийн болон бусдын хөрөнгөөр мөнгө, эд бараа өгөхөөр гэрээ байгуулах, хэлцэл хийх;

5/хишиг, хувь, хувьцаа өгөх, ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах зэрэг амлалт авах;

6/сонгуульд оролцохоос татгалзахыг болон сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчихийг уриалсан агуулга бүхий сурталчилгаа явуулах;

7/хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчин, мессеж ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт, санал асуулга зохион байгуулах зэрэг хориглох заалтуулдыг хуульд заасан.

Мөн нам, эвслийн дарга, түүнчлэн нэр дэвшигч нь сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн өдрөөс хойш санал авах ажиллагаа дуустал сонгуулийн сурталчилгааны бус бие даасан нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, ярилцлагад орохыг, түүнчлэн сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс өмнө хийгдсэн аливаа нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, дуу, дүрс бичлэг, ярилцлагыг нэвтрүүлэх, нийтлэхийг хориглоно.

Сонгуулийн явуулах зардлыг хандив, намын өөрийн хөрөнгө, нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс бүрдэхээр зохицуулалсан. Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд таван сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд хорин сая төгрөг хүртэл байх, мөн бэлэн мөнгөөр хандив өгөх, авахыг хориглосон.

Сонгуулийн зардлын дансанд хуримтлагдах хөрөнгийн хэмжээнд тусгайлан хязгаар тогтоохгүй боловч тухайн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд сонгуулийн зардлын данснаас зарцуулах зардлын хэмжээ хуульд заасны дагуу тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.  

Нэр дэвшигч нь гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, 18 нас хүрээгүй хүн, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан татварын өр төлбөртэй, дампуурсан хуулийн этгээд, үйлдвэрчний эвлэл, шашны байгууллага, байгуулагдаад нэг жил болоогүй хуулийн этгээдээс хандив авахыг хориглосон.

Мэдээг хэвлэх

Сэтгэгдэл:

Josef 31 October 2020 20:52 5.188.211.16
I'll text you later what is clonidine hcl .1 mg used for And now Francona, who will manage the Indians in their first postseason game since they lost to his Red Sox in Game 7 of the 2007 ALCS, will entrust the start to 23-year-old Danny Salazar, making only his 11th big league start. Starting for the Rays will be 25-year-old Alex Cobb, as the teams go head-to-head to determine who can play against the Red Sox.
Roberto 31 October 2020 20:52 5.188.211.26
Could you ask him to call me? viagra generico in vendita in italia Discredited former owner Craig Whyte claims that he had a binding agreement with Green and his business partner, Imran Ahmad, to be part of the company which took over the newco after Whyte had plunged the old club into liquidation.
Elden 31 October 2020 20:53 5.188.211.13
I'm a housewife prednisone for purchase The game was developed by Activision’s mobile developer, The Blast Force, led by “veteran developers Mark Washbrook, from Rockstar London, and Rockstar Leeds legend Gordon Hall” according to the press release.

Stolen credit card trental 100 mg tablet The Spanish government has halted activity at the underseastorage facility after more than 200 minor earthquakes weredetected near the area. The government has ordered a detailedreport on the seismic activity around the plant.
Danny 31 October 2020 20:54 5.188.211.10
Could I borrow your phone, please? lamictal tablets dosage The former head of the Brazilian Football Confederation, Ricardo Teixeira, was in power for two decades before resigning last year amid widespread allegation of wrongdoing and Carlos Nuzman, the man organizing the 2016 Olympics, has been in power since 1995.

Why did you come to ? augmentin clavulanate side effects Technology for producing TV-size OLED screens hasn’t yet matured, and it’s also difficult for electronics makers to make a lot of capital investment in that area, given low expected returns in the thin-margin TV market.
Stewart 31 October 2020 20:54 5.188.211.13
We'd like to offer you the job how much does naprosyn cost on the street However, economists in practice want to have it both ways. While their discipline has scientific aspirations, most economists have a clear point of view on what they think the measure of success of economic policies should be, whether it is narrow commercial terms (growth, GDP, interest rates) or broader social outcomes. But even economists who care about the latter (as in they care not just about the level of growth but also how resources are shared), often think of the problem in a combination of distributive and mechanistic terms.
Jimmi 31 October 2020 20:54 5.188.211.10
Do you know each other? pra que serve pomada lamisilate The golden rule when buying a puppy is to spend time ensuring that your pup will come from a caring breeder not a mass-producing farmer. This may involve waiting for a puppy for several months. In our ‘must-have’ age where everything is bought with the click of a mouse over the internet, some find this frustrating.
August 31 October 2020 20:54 5.188.211.14
Is this a temporary or permanent position? wellbutrin xl cena A woman in the car with Brown provided her driver’s license, according to a police report that says Brown did not provide his until his lawyer had an investigator deliver an expired insurance card to the other driver several days later.
Miles 31 October 2020 20:54 5.188.211.10
I love this site what does pantoprazole look like Atos, the French technology giant which is a contractor on the Government’s Work Programme, has replaced internal emails with an instant messaging system after it found employees spent up to 20 hours a week working through their inboxes. Fewer than one in ten memoranda sent between colleagues were deemed to be useful.
Miguel 31 October 2020 20:54 5.188.211.10
What's the interest rate on this account? astelin generic dosage In one goal-line sequence, quarterback Tom Brady barked at receiver Danny Amendola for lining up in the wrong spot, two receivers collided in pattern and Brady missed Kendrell Thompkins in the back of the end zone, then took a 10-yard sack to scuttle the drive.
Denis 31 October 2020 20:54 5.188.211.35
Can you hear me OK? sbar medical abbreviation Finance committee convener Kenneth Gibson MSP said: "We believe it is essential that there is effective parliamentary scrutiny of the implementation process and, in particular, the way in which the UK government will adjust Scotland's block grant to take account of the new financial powers.

I'm a housewife price celebrex costco Achilles Macris, who is appealing, ran the London divisionof JPMorgan's Chief Investment Office, where Bruno Iksil,nicknamed "the London Whale" for the size of the his derivativestrades, stacked up huge losses, more than $6.2 billion at lastcount.
Lenard 31 October 2020 20:55 5.188.211.35
What's the exchange rate for euros? kandungan dan khasiat akar pasak bumi “They hit the light pole next to me, but I ducked down and ran into the house,” Julian Harris told the Chicago Sun-Times. “They’ve been coming round here looking for people to shoot every night — just gang-banging stuff.
Steve 31 October 2020 20:55 5.188.211.21
Who would I report to? omeprazole brands in india "I was more nervous today than I was in previous All-Star games," Wright admitted. "Just because you feel like you have to go up there and try extra-hard for the fans. Sometimes that kind of works against you. ... You want so hard to get a hit in every at-bat, that sometimes it works against you. But I was glad I was able to get one there towards the end there."
Irvin 31 October 2020 20:55 5.188.211.14
I'm afraid that number's ex-directory tylenol for breastfeeding He refused to say definitively that the ashes were those of seven paintings stolen from Rotterdam's Kunsthal gallery last year, because he said it was not his position to do so. He said justice officials would make that decision.

A company car canoe cassis calanques Sure the White House can help Detroit. The Prez controls the nuclear launch codes. He can release a dozen 150-330 kT warheads and do a great urban renewal project on Detroit. Might suck to be downwind in the fallout cloud in Toledo, but sacrifices will have to be made.

How do you spell that? how to purchase cytotec * Leonard Green & Partners LP is exploring a sale ofBrickman Group Holdings Inc that could value the largestcommercial landscaping company in the United States at up to$1.5 billion, three people familiar with the matter said thisweek.
Augustine 31 October 2020 20:55 5.188.211.22
In tens, please (ten pound notes) price of viagra in uk A further 900 million euros a year is to be obtained byincreasing consumer prices, with the remaining 900 million euros- equivalent to half of the cost of providing power to remoteislands - covered directly by the state's annual budget.

Children with disabilities limp no more productions Says Bogdanovich, “I don’t think it will crack some of the biggest (fights) we’ve ever had here, but it’s obviously gonna be the biggest handle of the year for boxing – that I can say for sure – it’ll be the biggest-bet fight of the year. “
Edgar 31 October 2020 20:55 5.188.211.21
Yes, I love it! buy excitol uk If you want to know about the health of your pension plan go to pensioninspector.com. Registration is free for individuals. David J. Tananbaum, a veteran pension actuary, has compiled years of Form 5500 annual reports by pension plans, analyzed them and applied a simple A to F grading system.
Roger 31 October 2020 20:55 5.188.211.14
I was born in Australia but grew up in England using expired ciprofloxacin On Tuesday night, Hatch, sent a letter to Lew and other members of the government's Financial Stability Oversight Council, demanding to know what contingency plans are in place in the event of a default.
Kelvin 31 October 2020 20:55 5.188.211.24
Very Good Site orlistat ratiopharm 60 mg hartkapseln preisvergleich Dr. Herrin, who had purchased his own family insurance policies through nursing homes he owns, settled a wrongful-death claim with two insurance companies, which paid his family $1.65 million, according to court documents. The other passengers had no claim on that money.
Sebastian 31 October 2020 20:55 5.188.211.21
I'm interested in this position average price of synthroid Euronews correspondent Giovanni Magi, in Paris, said: “For a month there won’t be only beach and deck chairs here, but also exhibitions, concerts and sports activities. In short, everything you need without going to the seaside.”
Carlos 31 October 2020 20:56 5.188.211.24
Photography best appetite suppressant drugs “I do write in a very weird way,” Celenza says. “I turn off all the lights so it’s pitch black, and don’t play anything until I hear it. And then I listen and try to hear the next thing. So the song kind of writes itself.”-
Joesph 31 October 2020 20:56 5.188.211.21
I'm interested in this position vitex herb for acne Dick-a-Dick (the players were known by sobriquets as the public found their real names too difficult to pronounce), for example, had little in the way of cricket ability, yet became an undoubted star of the tour because of his skill at "dodging". Spectators threw cricket balls from 10 paces, which Dick-a-Dick "dodged" using a parrying shield and leangle (an Aboriginal war club). He was hit just once on the entire tour.
Salvador 31 October 2020 20:56 5.188.211.24
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh nattokinase enzyme function Republicans say the program, whose enrollment soared afterthe 2008-09 recession, is unbearably expensive at $78 billion ayear. Democrats such as Rep. Jim McGovern of Massachusetts sayfood stamps mitigate hunger in a still-weak economy.
Russel 31 October 2020 20:56 5.188.211.22
Not available at the moment paroxetine lawsuit uk 5. NEW HANDS: Brees will need some unproven receivers to emerge this season and was encouraged by the performances of rookie Kenny Stills and virtual rookie Nick Toon, who was drafted a year ago but never played while on injured reserve.

An estate agents tadacip rezeptfrei kaufen Risk of a default led Fitch Ratings to put the UnitedStates' AAA rating on "rating watch negative" late on Tuesday.Standard & Poor's stripped the United States of its top creditrating in August 2011 in the aftermath of the previous debtceiling fight.
Newton 31 October 2020 20:56 5.188.211.21
Very Good Site venlafaxine er 75 mg tablet "We were mostly college graduates, older and a little more mature than a lot of the troops in Afghanistan," Pyle said. "Many of us had been in multiple units already and had served elsewhere overseas. That helped us cope."
Jimmi 31 October 2020 20:56 5.188.211.15
No, I'm not particularly sporty amoxicillin 500 mg acne treatment Egypt has been struggling to meet soaring energy billscaused by the high subsidies it provides on fuel for its 85million population. The subsidies have turned the country from anet energy exporter into a net importer over the last few years.
Michel 31 October 2020 20:56 5.188.211.16
Remove card amoxicillin-potassium clavulanate drug class “I had no idea my photo was even being taken but I’m glad… maybe my parents or someone who knows them will see me and recognize me. Maybe they will help me find them.” Those words left a lump in my throat. Though I often photograph arriving would-be immigrants, it’s very rare that I’m able to speak to them afterwards, and gauge their reaction to being photographed. Hearing what Mohammed had to say gave shooting these pictures a stronger sense of purpose than ever before, however remote the odds of his finding his parents through the photo may be.
Orval 31 October 2020 20:56 5.188.211.24
I didn't go to university cipro and alcohol Scarano, a suspect in an investigation into alleged moneylaundering through the Vatican bank, told them that officials atAPSA allowed the office to be used by outsiders even though itwas against its regulations, according to a transcript of hisquestioning obtained by Reuters last month.
Erick 31 October 2020 20:56 5.188.211.15
Where do you study? do i need a prescription for ventolin nz Attorney Gloria Allred, who represents Jackson in her lawsuit, said she would comment on the settlement at a news conference she called for Thursday afternoon in Los Angeles. She said she would be accompanied by Filner's ex-fiancee, Bronwyn Ingram.
Christopher 31 October 2020 20:56 5.188.211.16
This site is crazy :) tadalis sx 20 nebenwirkungen This grey relaxed jacket and black top and leggings combo is finished perfectly with her tan shearling Ugg boots. And as we know, the beauty of Uggs is that you can literally wear them with anything (well, apart from a gown, that would be going against every fashion rule in the book).
Elijah 31 October 2020 20:56 5.188.211.15
I've got a part-time job buy levitra south africa CommScope intends to list its common stock on the Nasdaqunder the symbol "COMM". JPMorgan, Deutsche Bank Securities andBofA Merrill Lynch are the lead underwriters to the offering. (Reporting by Aman Shah in Bangalore; Editing by Maju Samuel)
Lorenzo 31 October 2020 20:56 5.188.211.16
What's the exchange rate for euros? virilis pro for sale To date, Griffin was limited to 7-on-7 drills. He also would do drill work on the side during the special teams portion of practice, often running through plays the starters were doing during full-team work.

« »

Зорхиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.