ТАНИЛЦУУЛГА: УИХ-ын сонгуулийн тухай хуульд орсон шинэ заалтууд

 

Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энх-Амгалан нарын зургаан гишүүнээс 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 2-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан.

 

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль нь 12 бүлэг, 83 зүйлээс бүрдэх бөгөөд хуульд дараах онцлог зохицуулалтыг тусгасан болно.


НЭГ.Улсын Их Хурлын 76 гишүүнийг олон мандаттай тойргоос сонгоно.

Улсын Их Хурал ээлжит сонгуулийн жилийн хоёрдугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн тойргийг байгуулна. Тойрогт хамаарах засаг захиргааны нэгж нь нутаг дэвсгэрийн хувьд нэгдмэл, хилийн цэсийн хувьд зэргэлдээ байхаар хуульчлав.

   

ХОЁР.Нэр дэвшигчид тавигдах дараах шаардлагуудыг нэмж оруулсан.

1/банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр төлбөргүй байх;

2/татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх, аль нэг компанийн 51, түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компани нь албан татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй байх.

Нэр дэвшигч нь төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, дэд захирал бол 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө ээлжит сонгуулийн тухайд ээлжит сонгуулийн жилийн өдрөөс өмнө, ээлжит бус, нөхөн сонгуулийн тухайд энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө эрхэлсэн ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөхөөр болов.

Түүнчлэн хуульд гэмт хэрэг үйлдэж шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор ял эдэлж байгаа хүн болон авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшихийг хориглосон.

 

ГУРАВ.Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00.00 цагаас өмнө зогсооно.

Сонгуулийн сурталчилгааг дараах арга, хэлбэрээр явуулна. Үүнд:

1/сонгуулийн сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сонгогчдод тараах;

2/нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд сонгуулийн сурталчилгааны зурагт самбар байрлуулах;

3/хуульд өөрөөр заагаагүй бол намын далбааг гудамж, талбайд байрлуулах, таних тэмдэг, уриа ашиглах;

4/сонгогчидтой уулзалт, хурал, цуглаан хийх;

5/ухуулах байр ажиллуулах;

6/радио, телевизийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг ашиглах;

7/цахим орчин ашиглах;

8/өдөр тутмын болон бусад сонин сэтгүүлд сонгуулийн сурталчилгааны материал нийтлүүлэх зэргээр сонгуулийн сурталчилгааг хийхээр хуульд тусгасан.

Мөн сурталчилгаа хийх тээврийн хэрэгслийн тоог хязгаарлаж, сонгуулийн сурталчилгааны зорилгоор нэг хэсэгт дөрвөөс илүүгүй тээврийн хэрэгсэл ашиглаж болно гэж заасан.

 

ДӨРӨВ.Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэвлэмэл материал хэвлүүлэх, тараах, хүргэхээр зохицуулсан.

1/гурван хэвлэлийн хуудас сонин;

2/гурван хэвлэлийн хуудас сэтгүүл;

3/нэг хэвлэлийн хуудас ухуулах хуудас.

Нэг нам, эвслийн нэр дэвшигчид сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл материалаа нэгдмэл байдлаар хамтран гаргаж болно.

Ухуулах хуудас болон зурагт самбарыг байрлуулах байршлыг сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид санал авах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө тогтоож, нийтэд мэдээлж, тогтоосноос өөр газарт зурагт самбар, ухуулах хуудас байршуулахыг хориглох, ухуулах хуудсын хэмжээг тодорхой зааж нэг хэвлэлийн хуудас хүртэлх хэмжээнээс илүүгүй байх зохицуулалтыг хуульд тусгаж өгсөн.

Улсын Их Хурлын гишүүн сонгуульд нэр дэвшихээр бол хийсэн ажлын тайлангаа энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө тарааж болох бөгөөд үүнийг сонгуулийн сурталчилгааны материалд тооцохгүй байхаар зохицуулсан байна.

Сонгуулийн сурталчилгаанд зурагт самбар, дэлгэц ашиглаж болох ба зурагт самбар, дэлгэц нь нэг хэсэгт 10-аас илүүгүй байна. Хоёр хэвлэлийн хуудаснаас илүүгүй хэмжээтэй, хөдөлгөөнт хэлбэртэй байж болох бөгөөд хэлбэр, загварт хязгаарлалт тавихгүй, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээд намын далбаа, уриа, таних тэмдгийг сурталчилгааны явцад ашиглах эрхтэй зэргийг хуульд тусгаж өгсөн.

Намын далбаа, уриа, таних тэмдэгийг нэр дэвшигчийн ухуулах байр, сонгогчидтой хийх уулзалт, хурал цуглааны танхимд, сурталчилгааны самбар, дэлгэц, ухуулах хуудас, сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгсэл, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээдийн хэрэглэж байгаа хувцас дээр байрлуулж болох бөгөөд бусад газарт байрлуулахыг хориглосон. Нэр дэвшигч сонгуулийн хэсэг бүрд хоёроос илүүгүй ухуулах байр ажиллуулж болох бөгөөд нэг нам, эвслээс нэр дэвшигчид хамтран нэг ухуулах байранд үйл ажиллагаа явуулж болно.

Олон нийтийн радио, телевизээс бусад радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн нийт хугацаа нь хоногт нэг цаг /60 минут/-аас илүүгүй байна. Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хоногт гарах нийт хугацаа /60 минут/-ны хорин таваас илүүгүй хувь /15 минут/ нь нэг нам, эвсэлд, түүнчлэн бие даан нэр дэвшигчдэд ногдоно.

Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн төлбөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд баримталсан зар сурталчилгаа, мэдээ, мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байхаар хуульд тусгасан.

Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэлбэрийн цахим хуудсыг ашиглаж болно:

1/нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас;

2/цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас;

3/бусад цахим хуудас.

Цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэхээр хуульд тусгасан.

Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс хойш санал авах өдрийг дуустал сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах хууль бус сурталчилгааг хориглохоор /үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг хориглохоор/ заасан. Үүнд:

1/мөнгө, эд зүйл тараах, бараа, эд зүйл хөнгөлөлттэй үнээр худалдах, аливаа үйлчилгээ төлбөргүйгээр болон хөнгөлөлттэй үзүүлэх;

2/нийтийг хамарсан биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн, баяр наадам, урлагийн тоглолт, хүлээн авалт, дайллага, цайллага, төлбөрт таавар, бооцоот, мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах, ивээн тэтгэх;

3/сонгогчдыг гадаад, дотоодод аялал зохион байгуулан оролцуулах, амралт, сувилалд амраах, сувилуулах;

4/ирээдүйд өөрийн болон бусдын хөрөнгөөр мөнгө, эд бараа өгөхөөр гэрээ байгуулах, хэлцэл хийх;

5/хишиг, хувь, хувьцаа өгөх, ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах зэрэг амлалт авах;

6/сонгуульд оролцохоос татгалзахыг болон сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчихийг уриалсан агуулга бүхий сурталчилгаа явуулах;

7/хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчин, мессеж ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт, санал асуулга зохион байгуулах зэрэг хориглох заалтуулдыг хуульд заасан.

Мөн нам, эвслийн дарга, түүнчлэн нэр дэвшигч нь сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн өдрөөс хойш санал авах ажиллагаа дуустал сонгуулийн сурталчилгааны бус бие даасан нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, ярилцлагад орохыг, түүнчлэн сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс өмнө хийгдсэн аливаа нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, дуу, дүрс бичлэг, ярилцлагыг нэвтрүүлэх, нийтлэхийг хориглоно.

Сонгуулийн явуулах зардлыг хандив, намын өөрийн хөрөнгө, нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс бүрдэхээр зохицуулалсан. Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд таван сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд хорин сая төгрөг хүртэл байх, мөн бэлэн мөнгөөр хандив өгөх, авахыг хориглосон.

Сонгуулийн зардлын дансанд хуримтлагдах хөрөнгийн хэмжээнд тусгайлан хязгаар тогтоохгүй боловч тухайн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд сонгуулийн зардлын данснаас зарцуулах зардлын хэмжээ хуульд заасны дагуу тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.  

Нэр дэвшигч нь гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, 18 нас хүрээгүй хүн, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан татварын өр төлбөртэй, дампуурсан хуулийн этгээд, үйлдвэрчний эвлэл, шашны байгууллага, байгуулагдаад нэг жил болоогүй хуулийн этгээдээс хандив авахыг хориглосон.

Мэдээг хэвлэх

Сэтгэгдэл:

Carroll 31 October 2020 20:31 5.188.211.35
Other amount order clomid from india “Will a special envoy guarantee these communities’ survival and even flourishing?  I do not know,” Wolf said in a speech before the House earlier this month. “But I am certain that to do nothing is not an option, lest on this administration’s and this Congress’s watch we witness a Middle East emptied of ancient faith communities, foremost among them the “Sunday People.”
Louis 31 October 2020 20:31 5.188.211.14
What's the exchange rate for euros? imipramine toxicity treatment Like other retailers, Tesco and Sainsbury were cautious about signs of economic recovery in Britain. "We can of course see all those encouraging signs from economic indicators but our customers tell us that they still don't have extra money in their pocket," said Sainsbury's commercial director Mike Coupe.
Monty 31 October 2020 20:31 5.188.211.13
When can you start? can you drink alcohol with flucloxacillin antibiotics That wonderful celebration of beer known as Oktoberfest is upon us! That got us dipping into the Archive for shots showing our city’s love affair with beer — even through the dark years of Prohibition...
Raphael 31 October 2020 20:31 5.188.211.35
I went to viagra kupit online Malala had been shot in the head and it was clear to everyone, including the Pakistan army, that her life was in danger. A helicopter was scrambled to airlift her to the military hospital in Peshawar - a journey that would eventually take her not just away from Swat but away from Pakistan.
Kevin 31 October 2020 20:31 5.188.211.14
I'm sorry, he's ibreastexam price Ousted politician Bo Xilai, sentenced to life in jail last month for corruption and abuse of power, was held for 17 months. In court, he recanted an earlier confession to party investigators saying it was made due to psychological pressure.
Angel 31 October 2020 20:31 5.188.211.24
I've come to collect a parcel betamethasone cream uk Critical to those agreements, however, were the most favorednation clauses. With Apple able to match any lower prices in themarket, publishers forced Amazon to adopt the agency model aswell, thus raising prices for consumers, according to Cote'sruling.
Percy 31 October 2020 20:31 5.188.211.13
Can you hear me OK? depaxil cr 12.5 uses in hindi In the past, when I did a lot of theatre, I would have three performances over a weekend and it would be tougher for me than Monday to Friday. But now that I’m a grandmother and don’t work so much, weekends mean family time and they are just great. My grandson [the first child of her daughter Lara, by Rula’s first husband Brian Deacon] is 18 months old and he’s an absolute delight. He reminds me so much of Lara, who was a really cheeky, bouncy baby too, that it’s like reliving the whole experience. Unfortunately I haven’t been much use as a babysitter recently because I had a shoulder operation two months ago that has put me out of action, but soon I hope to have him to stay overnight.
Dominique 31 October 2020 20:31 5.188.211.35
What's your number? where to buy l-arginine in canada High water along the South Platte also forced the closure ofevery bridge on the river in Logan County, essentially cuttingthe county in half, officials said. The flood crest was expectedto reach the larger riverside town of Julesburg on the Nebraskaborder on Tuesday afternoon.
Zoe 31 October 2020 20:32 5.188.211.14
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh citalopram gtt prezzo Several investment firms that have money with SAC Capital,but submitted redemption notices in June to pull their dollarsby year's end declined to comment. SAC Capital has said it plansto return more than $4 billion in outside investor money byyear's end.

i'm fine good work rosuvastatin effets secondaires 5mg The socialist leader launched the initiative in 2007 toprotect the Yasuni jungle area, which boasts some of theplanet's most diverse wildlife, but scrapped it after attractingonly a small fraction of the $3.6 billion sought.
Erick 31 October 2020 20:32 5.188.211.35
I've only just arrived generic viagra pay for by e check Gold medallist Cesilie Carlton of the U.S. (R) smiles next to her compatriot, silver medallist Ginger Huber, at the women's 20m high diving victory ceremony during the World Swimming Championships at Moll de la Fusta in Barcelona July 30, 2013.
Delmar 31 October 2020 20:32 5.188.211.24
Go travelling goodpricepharmacy.com.au "You have to think of it in the context that there were literally hundreds and hundreds of professionals... [working] to protect these assets and make them more valuable than they were on September 15, 2008," Miller said.

Excellent work, Nice Design diff㸳ence bactrim et bactrim forte He also said that while there were social events every night with the Mannings, he did not miss meetings because of too much partying. Wearing a dark blue suit, the 6-1, 200-pound redshirt sophomore discussed his fame, decision-making and even answered a few questions about football. The Heisman Trophy winner says his eventful offseason has been at times “blown out of proportion,” although he did acknowledge that he needs to make better decisions. “My offseason, all the stuff’s that’s gone on will have no effect on this season,” Manziel said. “I’m ready to stop. No more talk after this. Let’s play football.”
Emmanuel 31 October 2020 20:32 5.188.211.35
Hold the line, please buy viagra florida Another executive, John Algeri, who was a service manager atone of the offices managed by Marchassalla and had been with thecompany for 18 years, has also left Morgan Stanley WealthManagement, they added.
Thurman 31 October 2020 20:32 5.188.211.15
I'm not working at the moment levaquin and drinking alcohol The broadcaster accepted that it was unlikely that the Games would be boycotted or moved from Russia, but hoped athlete protests would show solidarity with campaigners and "take the sweetness of victory out of Putin's mouth".
Lemuel 31 October 2020 20:33 5.188.211.24
An accountancy practice viagra free prescription uk "She actually went right up the driveway of the house, onto the property, and right up to the body of this boy," Riverside County sheriff's Detective John Powers told KFI-AM radio, which was the first media outlet to get officials to confirm her account.

A law firm augmentin 625 price singapore Life is so lonely .I am a rich and single man at present .I need a woman who can love me back .I also uploaded my hot photos on richsingledating.us under the name of Hot1098..It's the largest and best club for seeking CEOs, pro athletes, doctors, lawyers, investors, entrepreneurs, beauty queens, fitness models, and Hollywood celebrities.Please Check it out!I am serious.
Enoch 31 October 2020 20:33 5.188.211.26
How much is a Second Class stamp? buy ivermectin for mange in dogs Why just Nazis?Justice never caught up with all the Russian NKVD/Red army who massacred the Poles in the Katyn Forest. Why aren't people going after them?Why is it only Nazi crimes that people obsess with?
Mohammed 31 October 2020 20:33 5.188.211.21
Stolen credit card l arginina viagra There’s a reason Brady, Manning, Rodgers etc are unquestioned leaders and extremely successful quarterbacks and why there’s so many Michael Vicks, capable of greatness but unwilling to dedicate their lives to it, Kap went to the Super Bowl on the back of his running, one of the best defenses, one of the best offensive lines and best receiving groups, fact!

I'm interested in this position bisacodyl tablets 5mg Scotland exported £36 billion of goods and services to the rest of the UK in 2011, and imported £49 billion worth, according to the document, which will be unveiled by the Chancellor in Aberdeen.
Archie 31 October 2020 20:33 5.188.211.26
I'll call back later penatropin in uk Chris Train, director of market operations at National Grid, said despite the series of power station closures since last year, it was still confident the market could meet demand, even in the event of another prolonged cold spell such as in March this year.
Damion 31 October 2020 20:33 5.188.211.15
The manager bactrim treat kidney infection There is a recognition inside and outside of the White Housethat the president could eventually catch some of the publicanger from a prolonged shutdown, especially if the U.S. economytakes a hit from the idling of hundreds of thousands ofgovernment workers.

I'm not interested in football depo provera shot cost in canada The AfD has declared itself open to coalition talks with the CDU – though only in the unlikely event that Mrs Merkel's party abandons its policy of supporting the euro. But while their direct impact on European politics will be limited, they could create "an important mouthpiece for eurosceptic positions in the German Bundestag," according to Dr Heinen.
Derrick 31 October 2020 20:33 5.188.211.21
Wonderfull great site cialis online sydney "I suspect the Qataris will draw back somewhat," said Robert Jordan, a former U.S. ambassador to Riyadh. "Their infatuation with the Muslim Brotherhood has probably been dampened. They're likely to come around to a position closer to the Saudis."
Gaylord 31 October 2020 20:33 5.188.211.16
Not available at the moment combinacion finasteride+tamsulosina nombre comercial Forecasters are tracking another tropical system near the Gulf of Mexico that could reach tropical depression strength.  The system was working toward better organization, but it remains unclear how strong it could get or where it will head this weekend.
Jane 31 October 2020 20:34 5.188.211.15
There's a three month trial period 40 mg omeprazole twice daily "We usually book out six months solid with no vacancies and turn away 30-40 people a night. That's all changed," Edwards said. "All we're getting for the next three weeks is cancellations. It's a huge impact on the community in terms of revenue dollars."
Isaac 31 October 2020 20:34 5.188.211.16
I'm sorry, he's aspirin kompleks cena Last month the U.S. Congress told the U.S. TradeRepresentative to report back within six months on Moscow's WTOcompliance and to keep reporting back annually. USTR said itwould "use all appropriate tools," ranging from diplomacy tolitigation at the WTO.
Austin 31 October 2020 20:34 5.188.211.26
I'd like to send this to medidor.ultranet.inf.br Once in a while they may get a little extra help. “Avengers” alum Cobie Smulders has an extended cameo in the pilot. There has been much online speculation that, with Smulders’ CBS hit “How I Met Your Mother” nearing an end, she could be conscripted for full-time duty on “S.H.I.E.L.D.”
Winston 31 October 2020 20:34 5.188.211.21
I can't get through at the moment buy generic cialis us company The possibility that al Shabaab, which has carried outprevious smaller gun and grenade attacks in Kenya, may beplanning further high-profile strikes presents a major securitychallenge for President Uhuru Kenyatta, elected in March.
Glenn 31 October 2020 20:34 5.188.211.21
A book of First Class stamps healthcarecareers.org/pediatrician Berlusconi's conviction for tax fraud has shaken thestability of the left-right coalition, with the former primeminister's People of Freedom (PDL) party demanding guaranteesfor his political future.
Craig 31 October 2020 20:34 5.188.211.15
When do you want me to start? prednisone and alcohol usage Another marshal spoke of an area of forest that was burning where typically it would have been under a few feet of snow. Forests that have never been “managed” are increasing in acres burned.
Grace 31 October 2020 20:34 5.188.211.16
The line's engaged methotrexate dose for sarcoidosis Mr McLoughlin said: “It is sensible to think about the mix of first and standard-class carriages on our railways and it is something we are looking into. It is right to ask the question of whether it could deliver a better passenger experience.

I came here to work online shopping project documentation pdf A court in Egypt has reinstated a ban on the Muslim Brotherhood, the latest crackdown on the movement of the deposed president, Mohamed Morsi, who's been under house arrest since the coup that overthrew his government in July. Since then, security forces have killed hundreds of Islamist supporters, and rounded up thousands more. Bob Bowker had five diplomatic postings in the Middle East before becoming a professor at the ANU's Centre for Arab and Islamic Studies. He joins The World Today to discuss the latest developments.
German 31 October 2020 20:34 5.188.211.26
It's a bad line does vitaros work The Islamic State of Iraq and the Levant, which was formed through a merger between al-Qaeda's Syrian and Iraqi branches, claimed responsibility for the raids and said it had freed its jailed comrades after months of preparation.

What do you do? vasoplex generic Bernanke, at an economic conference in Cambridge,Massachusetts on Wednesday, said a highly accommodative monetarypolicy was needed for the foreseeable future, and that the U.S.unemployment rate of 7.6 percent overstated the health of thejob market.
Sherwood 31 October 2020 20:34 5.188.211.16
Could you please repeat that? dulcolax liquid laxative walmart A gigantic electromagnet ends its journey Friday, July 26, 2013 at the Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia, Ill. where it will be used to study particles. The 50-foot-wide, 15-ton electromagnet attracted a sensation wherever it went during its slow, delicate 3,200-mile journey from New York to suburban Chicago. (AP Photo/Daily Herald, Emmalee Luckas) MANDATORY CREDIT; MAGS OUT
Deadman 31 October 2020 20:35 5.188.211.22
I'm happy very good site cheap prosteride "The overall strategy is to provide such an environment for companies that is conducive to stabilizing growth while restructuring the economy, stabilizing exports while expanding imports, lowering export costs while also exploring new markets," ministry spokesman Shen Danyang told a briefing.

« »

Зорхиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.