ТАНИЛЦУУЛГА: УИХ-ын сонгуулийн тухай хуульд орсон шинэ заалтууд

 

Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энх-Амгалан нарын зургаан гишүүнээс 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 2-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан.

 

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль нь 12 бүлэг, 83 зүйлээс бүрдэх бөгөөд хуульд дараах онцлог зохицуулалтыг тусгасан болно.


НЭГ.Улсын Их Хурлын 76 гишүүнийг олон мандаттай тойргоос сонгоно.

Улсын Их Хурал ээлжит сонгуулийн жилийн хоёрдугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн тойргийг байгуулна. Тойрогт хамаарах засаг захиргааны нэгж нь нутаг дэвсгэрийн хувьд нэгдмэл, хилийн цэсийн хувьд зэргэлдээ байхаар хуульчлав.

   

ХОЁР.Нэр дэвшигчид тавигдах дараах шаардлагуудыг нэмж оруулсан.

1/банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр төлбөргүй байх;

2/татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх, аль нэг компанийн 51, түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компани нь албан татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй байх.

Нэр дэвшигч нь төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, дэд захирал бол 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө ээлжит сонгуулийн тухайд ээлжит сонгуулийн жилийн өдрөөс өмнө, ээлжит бус, нөхөн сонгуулийн тухайд энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө эрхэлсэн ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөхөөр болов.

Түүнчлэн хуульд гэмт хэрэг үйлдэж шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор ял эдэлж байгаа хүн болон авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшихийг хориглосон.

 

ГУРАВ.Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00.00 цагаас өмнө зогсооно.

Сонгуулийн сурталчилгааг дараах арга, хэлбэрээр явуулна. Үүнд:

1/сонгуулийн сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сонгогчдод тараах;

2/нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд сонгуулийн сурталчилгааны зурагт самбар байрлуулах;

3/хуульд өөрөөр заагаагүй бол намын далбааг гудамж, талбайд байрлуулах, таних тэмдэг, уриа ашиглах;

4/сонгогчидтой уулзалт, хурал, цуглаан хийх;

5/ухуулах байр ажиллуулах;

6/радио, телевизийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг ашиглах;

7/цахим орчин ашиглах;

8/өдөр тутмын болон бусад сонин сэтгүүлд сонгуулийн сурталчилгааны материал нийтлүүлэх зэргээр сонгуулийн сурталчилгааг хийхээр хуульд тусгасан.

Мөн сурталчилгаа хийх тээврийн хэрэгслийн тоог хязгаарлаж, сонгуулийн сурталчилгааны зорилгоор нэг хэсэгт дөрвөөс илүүгүй тээврийн хэрэгсэл ашиглаж болно гэж заасан.

 

ДӨРӨВ.Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэвлэмэл материал хэвлүүлэх, тараах, хүргэхээр зохицуулсан.

1/гурван хэвлэлийн хуудас сонин;

2/гурван хэвлэлийн хуудас сэтгүүл;

3/нэг хэвлэлийн хуудас ухуулах хуудас.

Нэг нам, эвслийн нэр дэвшигчид сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл материалаа нэгдмэл байдлаар хамтран гаргаж болно.

Ухуулах хуудас болон зурагт самбарыг байрлуулах байршлыг сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид санал авах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө тогтоож, нийтэд мэдээлж, тогтоосноос өөр газарт зурагт самбар, ухуулах хуудас байршуулахыг хориглох, ухуулах хуудсын хэмжээг тодорхой зааж нэг хэвлэлийн хуудас хүртэлх хэмжээнээс илүүгүй байх зохицуулалтыг хуульд тусгаж өгсөн.

Улсын Их Хурлын гишүүн сонгуульд нэр дэвшихээр бол хийсэн ажлын тайлангаа энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө тарааж болох бөгөөд үүнийг сонгуулийн сурталчилгааны материалд тооцохгүй байхаар зохицуулсан байна.

Сонгуулийн сурталчилгаанд зурагт самбар, дэлгэц ашиглаж болох ба зурагт самбар, дэлгэц нь нэг хэсэгт 10-аас илүүгүй байна. Хоёр хэвлэлийн хуудаснаас илүүгүй хэмжээтэй, хөдөлгөөнт хэлбэртэй байж болох бөгөөд хэлбэр, загварт хязгаарлалт тавихгүй, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээд намын далбаа, уриа, таних тэмдгийг сурталчилгааны явцад ашиглах эрхтэй зэргийг хуульд тусгаж өгсөн.

Намын далбаа, уриа, таних тэмдэгийг нэр дэвшигчийн ухуулах байр, сонгогчидтой хийх уулзалт, хурал цуглааны танхимд, сурталчилгааны самбар, дэлгэц, ухуулах хуудас, сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгсэл, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээдийн хэрэглэж байгаа хувцас дээр байрлуулж болох бөгөөд бусад газарт байрлуулахыг хориглосон. Нэр дэвшигч сонгуулийн хэсэг бүрд хоёроос илүүгүй ухуулах байр ажиллуулж болох бөгөөд нэг нам, эвслээс нэр дэвшигчид хамтран нэг ухуулах байранд үйл ажиллагаа явуулж болно.

Олон нийтийн радио, телевизээс бусад радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн нийт хугацаа нь хоногт нэг цаг /60 минут/-аас илүүгүй байна. Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хоногт гарах нийт хугацаа /60 минут/-ны хорин таваас илүүгүй хувь /15 минут/ нь нэг нам, эвсэлд, түүнчлэн бие даан нэр дэвшигчдэд ногдоно.

Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн төлбөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд баримталсан зар сурталчилгаа, мэдээ, мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байхаар хуульд тусгасан.

Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэлбэрийн цахим хуудсыг ашиглаж болно:

1/нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас;

2/цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас;

3/бусад цахим хуудас.

Цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэхээр хуульд тусгасан.

Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс хойш санал авах өдрийг дуустал сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах хууль бус сурталчилгааг хориглохоор /үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг хориглохоор/ заасан. Үүнд:

1/мөнгө, эд зүйл тараах, бараа, эд зүйл хөнгөлөлттэй үнээр худалдах, аливаа үйлчилгээ төлбөргүйгээр болон хөнгөлөлттэй үзүүлэх;

2/нийтийг хамарсан биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн, баяр наадам, урлагийн тоглолт, хүлээн авалт, дайллага, цайллага, төлбөрт таавар, бооцоот, мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах, ивээн тэтгэх;

3/сонгогчдыг гадаад, дотоодод аялал зохион байгуулан оролцуулах, амралт, сувилалд амраах, сувилуулах;

4/ирээдүйд өөрийн болон бусдын хөрөнгөөр мөнгө, эд бараа өгөхөөр гэрээ байгуулах, хэлцэл хийх;

5/хишиг, хувь, хувьцаа өгөх, ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах зэрэг амлалт авах;

6/сонгуульд оролцохоос татгалзахыг болон сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчихийг уриалсан агуулга бүхий сурталчилгаа явуулах;

7/хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчин, мессеж ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт, санал асуулга зохион байгуулах зэрэг хориглох заалтуулдыг хуульд заасан.

Мөн нам, эвслийн дарга, түүнчлэн нэр дэвшигч нь сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн өдрөөс хойш санал авах ажиллагаа дуустал сонгуулийн сурталчилгааны бус бие даасан нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, ярилцлагад орохыг, түүнчлэн сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс өмнө хийгдсэн аливаа нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, дуу, дүрс бичлэг, ярилцлагыг нэвтрүүлэх, нийтлэхийг хориглоно.

Сонгуулийн явуулах зардлыг хандив, намын өөрийн хөрөнгө, нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс бүрдэхээр зохицуулалсан. Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд таван сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд хорин сая төгрөг хүртэл байх, мөн бэлэн мөнгөөр хандив өгөх, авахыг хориглосон.

Сонгуулийн зардлын дансанд хуримтлагдах хөрөнгийн хэмжээнд тусгайлан хязгаар тогтоохгүй боловч тухайн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд сонгуулийн зардлын данснаас зарцуулах зардлын хэмжээ хуульд заасны дагуу тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.  

Нэр дэвшигч нь гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, 18 нас хүрээгүй хүн, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан татварын өр төлбөртэй, дампуурсан хуулийн этгээд, үйлдвэрчний эвлэл, шашны байгууллага, байгуулагдаад нэг жил болоогүй хуулийн этгээдээс хандив авахыг хориглосон.

Мэдээг хэвлэх

Сэтгэгдэл:

Young 31 October 2020 20:19 5.188.211.14
Would you like a receipt? trazodone 150 mg tablets I say take the greedy Dirtbag that screwed these homeless people to Skid Row any night of the week and let him fend for himself for a few days. Good luck. I worked in that area many years ago. Maybe a little Karma would do him some good!

I enjoy travelling farmacia cialis precio The North also appears to have restarted its ageing nuclear reactor and conducted an engine test as part of its long-range missile program, spy chief Nam Jae-joon was quoted as saying, confirming recent private intelligence analysis.
Ronald 31 October 2020 20:19 5.188.211.13
I'll put him on propranolol hcl sustained release tablets More than a thousand people gathered Wednesday on a hot and hazy morning at the National September 11 Memorial plaza in Manhattan, for the annual reading of victims' names from both the 1993 and 2001 terror attacks on the World Trade Center.
Jimmie 31 October 2020 20:20 5.188.211.24
real beauty page budesonide webmd After hearing gunshots, two officers came across the boy, whom police identified as Shaaliver Douse, chasing another male down a street in the South Bronx, shooting after him with a 9-millimeter semi-automatic handgun as he ran, police said.
Alonzo 31 October 2020 20:20 5.188.211.35
perfect design thanks price for nexium 40 mg One activist, Graham Thompson, 39, said: "We're here to support the people of Balcombe who have been protesting against this for three weeks now – which is tough, camping by a roadside. They are the real heroes of this story; they've come here as a community and that's fantastic."
Goodboy 31 October 2020 20:20 5.188.211.13
What university do you go to? revatio 20 fiyato- Authorities said 29-year-old Shelly Lynn Chartier, of Easterville, Manitoba, posed as Andersen to communicate with underage girls and also pretended to be other people to talk to the tattoo-covered basketball player.
Heriberto 31 October 2020 20:20 5.188.211.24
I'd like to change some money get finasteride prescription online The fragmentation of the American stock market was fueled, in part, by a rule created in 2007 by the S.E.C. The rule, known inelegantly as Reg NMS, was designed to protect investors from their brokers. Instead it wound up creating, as such rules often do, new ways for brokers to abuse their clients. Reg NMS requires stockbrokers to route their clients’ orders to whichever exchange offers the best price. For example: if you tell your Goldman Sachs broker to buy a million shares of Apple, and Apple shares are being offered at $400 a share on NASDAQ and $401 inside the Goldman Sachs dark pool, Goldman is now required to send your order first to NASDAQ. (You might think that brokers might do this naturally to please their clients. Think again.)
Murray 31 October 2020 20:20 5.188.211.35
The line's engaged revatio epar Darren Caplan, CEO, The Airport Operators Association, said: “Despite the detrimental affect APD is having upon Britain ability to attract international tourists, the Government is also planning to increase APD yet further, missing the opportunity to attract foreign spenders to these shores.”
Bryant 31 October 2020 20:20 5.188.211.13
I'm not interested in football peptan collagen peptides "The fans, the managers, his comrades, the hierarchy have been loyal to him and they've done everything in their powers possible to back him up, and he's basically put a custard pie in everyone's face.
Shaun 31 October 2020 20:20 5.188.211.24
Hold the line, please what strength does effexor xr come in Williams, however, did not suggest that the budget debates would necessarily mean the Fed should hold off on tapering. If they do result in a new round of fiscal austerity next year, he said, the Fed may have to keep policy super-easy for longer than currently anticipated.
Crazyivan 31 October 2020 20:20 5.188.211.35
We'd like to invite you for an interview can elavil be used for nerve pain Schiano let it happen. He began the feud, and now he’s the kingpin. I honestly believe he didn’t have as much to do with the most recent story as many do. But I haven’t done much digging because the fact is, it doesn’t matter. However it happened, it happened on his watch.
Theron 31 October 2020 20:21 5.188.211.15
How many days will it take for the cheque to clear? ciprofloxacin hcl mg tab HRT is drilling Moosehead in partnership with Portugal'sGalp Energia SGPS SA. Two previous wells in Namibia'soffshore Walvis Basin, did not find commercial accumulations ofoil, though they reinforced the company's belief that thelittle-drilled frontier basins will eventually be an oilproducing region.
Alexis 31 October 2020 20:21 5.188.211.26
Looking for work order lisinopril hydrochlorothiazide Analysts said economic weakness resulting from the shutdownand uncertainty over the next round of budget and debtnegotiations may keep the Federal Reserve from withdrawingmonetary stimulus at least until a few months into the year.
Bryant 31 October 2020 20:21 5.188.211.15
Could I make an appointment to see ? cost of allegra at walgreens On the even softer-sell side, some ads aren’t at all clear about what they’re selling. This billboard posted outside a centrally-located restaurant touts something called INDIAFRICA as being “the largest people to people and youth outreach programme for over 2.5 billion people across India and Africa.”
Emery 31 October 2020 20:21 5.188.211.26
One moment, please can i buy zovirax cream at walmart During a six-hour service at the al-Zeitouna Church, anornate Roman Catholic cathedral in the capital's ancientquarter, Syrian-born Melkite Catholic Patriarch Gregoire IIILaham appealed to Christians to stay in Syria despite the war.
Gobiz 31 October 2020 20:21 5.188.211.15
Insert your card costco slimfast bars That reversed an Aug. 13 order that would have halted therailroad's operations from early next week. MMA must still showit has the funds to pay the self-insured portion of itsoperations, or the regulator will suspend its operations fromAug. 23, CTA spokeswoman Jacqueline Bannister said in an email.
Jarvis 31 October 2020 20:22 5.188.211.21
Where do you come from? how can i get some cialis The lack of details frustrated Argentines such as Fernando Ballester, a 40-year-old office administrator. “She has the obligation to inform us. The president’s health is a matter of state,” he said.
Franklyn 31 October 2020 20:22 5.188.211.26
Do you play any instruments? amitriptyline hcl 25mg price “The race-baiting industry saw an opportunity to further the racist careers of Al Sharpton, Jesse Jackson, the Black Panthers, President Obama and Attorney General Eric Holder, et al, who then swept down on the Florida community refusing to admit that the 17-year-old dope smoking, racist gangsta wannabe Trayvon Martin was at all responsible for his bad decisions and standard modus operendi of always taking the violent route,” wrote Nugent.
Eric 31 October 2020 20:22 5.188.211.16
Do you have any exams coming up? doxepin dosage neuropathic pain "To get involved with the PIKs at these levels you have tobe highly confident of the base case that the bonds will becalled, because given the leverage of around 5.5x through thePIK versus an enterprise value of 4.5 to 5x, the downside couldbe meaningful" said Reznick.
Rafael 31 October 2020 20:22 5.188.211.15
Where are you calling from? epiduo adapalene and benzoyl peroxide price philippines Figures show that, since same-sex civil unions were legalized in 2005, a little more than 3% of gay couples and 6% of lesbian couples have dissolved their partnerships. Almost 60% of the splits in 2012 involved lesbian couples, the Telegraph reported.
Donnell 31 October 2020 20:22 5.188.211.16
Very funny pictures lidl paracetamol gelatine Foster, 27, already has suffered injuries to his knees and hamstring that have sidelined him in previous seasons and limited his ability to play in other games. He also has been plagued by an irregular heartbeat since he was 12, according to the IPO filing.
Maurice 31 October 2020 20:22 5.188.211.21
Have you got any qualifications? buy valtrex cream online While most scientists agree that Archaeopteryx displayed enough characteristics to support its ability to fly, there are those who continue to argue that it was not capable of flight and that Balanoff’s data does little to offer new insights. Even so, the idea that non-avian dinosaurs were the first to have enlarged brains has certainly caused a stir amid the paleontological community.
Sylvester 31 October 2020 20:22 5.188.211.15
A Second Class stamp how much does cialis cost in thailand The main reason, he said, is that the money flowing to the16 states and the nation's capital that are running their ownACA exchange is what's called a "permanent appropriation,"enshrined in the 2010 healthcare reform law. Because the fundsare not subject to annual appropriations, they will continue tobe available to states that need to pay employees andcontractors and buy equipment and supplies.
Elias 31 October 2020 20:22 5.188.211.16
Which year are you in? paxil cr coupon "A 1 percent chance of bankruptcy from this program is a deal-breaker for me," Councilman Jim Rogers told a crowd of about 300 people at the meeting, moved to a city auditorium from the council's chamber.
Randall 31 October 2020 20:22 5.188.211.21
Which team do you support? betnovate crema precio en mexico Brokerage B.Riley & Co cut its rating on the animation filmstudio's stock to "neutral" from "buy". "We are downgradingshares of DWA for the simple reason that the stock has performedin line with our "buy" rating - up 55.5 percent in only fivemonths, and clobbering the S&P 500, which is up 10.9 percent inthat same span of time," analyst David Miller wrote in a note.
Waldo 31 October 2020 20:23 5.188.211.16
perfect design thanks 19-nor-4-androstenedione Ben Rhodes, White House deputy national security adviser, defended the trip. "I don't think it's in the U.S. interest for the United States to step aside and cede any potential for our country because we don't want to move forward with presidential travel," Rhodes told reporters.

I've got a part-time job shelf life of prednisone 10 mg Wedbush analysts doubled their estimates for Omeros's eyedrug's potential penetration in the United States, citing U.S.Food and Drug Administration rules that would restrict the useof similar drugs used in lens replacement surgery.
Frederic 31 October 2020 20:23 5.188.211.10
Looking for a job vasotec iv dose The yeast S.pombe is one of the best-studied microbes in the world. First isolated from East African millet beer over a century ago, it's been used as a model organism in molecular and cell biology for the ...
Devon 31 October 2020 20:23 5.188.211.22
Do you need a work permit? help getting off lexapro Balkh province in northern Afghanistan is home to some of the most significant historical sites in the world. Lynne O'Donnell travelled with a group of archaeologists trying to uncover more of its treasures.
Jackson 31 October 2020 20:24 5.188.211.10
Where do you come from? aspirin complex und aspirin plus c zusammen Chevedden says he doubts KBR would have acted without his prodding. Perhaps only someonewith his relentless focus could have come this far. When executives offer what he considers tobe poor compromises, he says: "I tell them, 'good shouldn't be the enemy of better.'"

Where's the postbox? pra que serve o ibuprofeno 600 mg "Getty is still a business-to-business company and the majorcustomers of Getty are the Madison Avenue advertising agencies.If someone is going to be doing things for WPP Plc andOmnicom Group Inc that are looking for exclusivephotographs, Getty is one of those players," said Moody'sInvestors Service Inc senior analyst Carl Salas.
Wilmer 31 October 2020 20:24 5.188.211.22
We work together online cialis noprescription paypal The conviction carried a mandatory sentence of life in prison, although Judge Jeffrey Wagner had the option to allow for the possibility of parole. He rejected that option, meaning Spooner — who has lung cancer and other physical ailments — will die in prison.

I'm in a band motrin pm coupon The S&P 500 has risen for five of the past six weeks despiteFriday's disappointing payroll report. While the report showedthat hiring slowed in July, some investors were encouraged thereport meant the U.S. Federal Reserve was more likely to holdsteady with its monetary stimulus, which it said it would slowif economic growth met its targets this year.
Bennett 31 October 2020 20:25 5.188.211.13
How much does the job pay? benicar generic name The issue of “price parity” has been a controversial one in e-commerce. Apple was recently found guilty of conspiring with the major book publishers to raise e-book pricing when it launched the iPad in 2010.

« »

Зорхиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.