ТАНИЛЦУУЛГА: УИХ-ын сонгуулийн тухай хуульд орсон шинэ заалтууд

 

Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энх-Амгалан нарын зургаан гишүүнээс 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 2-ны өдөр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан.

 

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль нь 12 бүлэг, 83 зүйлээс бүрдэх бөгөөд хуульд дараах онцлог зохицуулалтыг тусгасан болно.


НЭГ.Улсын Их Хурлын 76 гишүүнийг олон мандаттай тойргоос сонгоно.

Улсын Их Хурал ээлжит сонгуулийн жилийн хоёрдугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн тойргийг байгуулна. Тойрогт хамаарах засаг захиргааны нэгж нь нутаг дэвсгэрийн хувьд нэгдмэл, хилийн цэсийн хувьд зэргэлдээ байхаар хуульчлав.

   

ХОЁР.Нэр дэвшигчид тавигдах дараах шаардлагуудыг нэмж оруулсан.

1/банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүх болон арбитрын шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа болон батлан даалтын өр төлбөргүй байх;

2/татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх, аль нэг компанийн 51, түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компани нь албан татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй байх.

Нэр дэвшигч нь төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалтан, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн дарга, дэд дарга, захирал, дэд захирал бол 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө ээлжит сонгуулийн тухайд ээлжит сонгуулийн жилийн өдрөөс өмнө, ээлжит бус, нөхөн сонгуулийн тухайд энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө эрхэлсэн ажил, албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөхөөр болов.

Түүнчлэн хуульд гэмт хэрэг үйлдэж шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоолоор ял эдэлж байгаа хүн болон авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхээр тогтоогдсон бол нэр дэвшихийг хориглосон.

 

ГУРАВ.Сонгуулийн сурталчилгааг нэр дэвшигчид үнэмлэх олгосон өдрөөс эхлүүлж, санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00.00 цагаас өмнө зогсооно.

Сонгуулийн сурталчилгааг дараах арга, хэлбэрээр явуулна. Үүнд:

1/сонгуулийн сурталчилгааны материал хэвлүүлэх, сонгогчдод тараах;

2/нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд сонгуулийн сурталчилгааны зурагт самбар байрлуулах;

3/хуульд өөрөөр заагаагүй бол намын далбааг гудамж, талбайд байрлуулах, таних тэмдэг, уриа ашиглах;

4/сонгогчидтой уулзалт, хурал, цуглаан хийх;

5/ухуулах байр ажиллуулах;

6/радио, телевизийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг ашиглах;

7/цахим орчин ашиглах;

8/өдөр тутмын болон бусад сонин сэтгүүлд сонгуулийн сурталчилгааны материал нийтлүүлэх зэргээр сонгуулийн сурталчилгааг хийхээр хуульд тусгасан.

Мөн сурталчилгаа хийх тээврийн хэрэгслийн тоог хязгаарлаж, сонгуулийн сурталчилгааны зорилгоор нэг хэсэгт дөрвөөс илүүгүй тээврийн хэрэгсэл ашиглаж болно гэж заасан.

 

ДӨРӨВ.Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэвлэмэл материал хэвлүүлэх, тараах, хүргэхээр зохицуулсан.

1/гурван хэвлэлийн хуудас сонин;

2/гурван хэвлэлийн хуудас сэтгүүл;

3/нэг хэвлэлийн хуудас ухуулах хуудас.

Нэг нам, эвслийн нэр дэвшигчид сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэмэл материалаа нэгдмэл байдлаар хамтран гаргаж болно.

Ухуулах хуудас болон зурагт самбарыг байрлуулах байршлыг сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид санал авах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө тогтоож, нийтэд мэдээлж, тогтоосноос өөр газарт зурагт самбар, ухуулах хуудас байршуулахыг хориглох, ухуулах хуудсын хэмжээг тодорхой зааж нэг хэвлэлийн хуудас хүртэлх хэмжээнээс илүүгүй байх зохицуулалтыг хуульд тусгаж өгсөн.

Улсын Их Хурлын гишүүн сонгуульд нэр дэвшихээр бол хийсэн ажлын тайлангаа энэ хуульд заасан нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө тарааж болох бөгөөд үүнийг сонгуулийн сурталчилгааны материалд тооцохгүй байхаар зохицуулсан байна.

Сонгуулийн сурталчилгаанд зурагт самбар, дэлгэц ашиглаж болох ба зурагт самбар, дэлгэц нь нэг хэсэгт 10-аас илүүгүй байна. Хоёр хэвлэлийн хуудаснаас илүүгүй хэмжээтэй, хөдөлгөөнт хэлбэртэй байж болох бөгөөд хэлбэр, загварт хязгаарлалт тавихгүй, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээд намын далбаа, уриа, таних тэмдгийг сурталчилгааны явцад ашиглах эрхтэй зэргийг хуульд тусгаж өгсөн.

Намын далбаа, уриа, таних тэмдэгийг нэр дэвшигчийн ухуулах байр, сонгогчидтой хийх уулзалт, хурал цуглааны танхимд, сурталчилгааны самбар, дэлгэц, ухуулах хуудас, сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах зөвшөөрөл бүхий тээврийн хэрэгсэл, сонгуулийн сурталчилгаа явуулах эрх бүхий этгээдийн хэрэглэж байгаа хувцас дээр байрлуулж болох бөгөөд бусад газарт байрлуулахыг хориглосон. Нэр дэвшигч сонгуулийн хэсэг бүрд хоёроос илүүгүй ухуулах байр ажиллуулж болох бөгөөд нэг нам, эвслээс нэр дэвшигчид хамтран нэг ухуулах байранд үйл ажиллагаа явуулж болно.

Олон нийтийн радио, телевизээс бусад радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн нийт хугацаа нь хоногт нэг цаг /60 минут/-аас илүүгүй байна. Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хоногт гарах нийт хугацаа /60 минут/-ны хорин таваас илүүгүй хувь /15 минут/ нь нэг нам, эвсэлд, түүнчлэн бие даан нэр дэвшигчдэд ногдоно.

Сонгуулийн сурталчилгааны нэвтрүүлгийн төлбөр нь ээлжит сонгуулийн жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнөх жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд баримталсан зар сурталчилгаа, мэдээ, мэдээллийн төлбөрийн дундаж хэмжээнээс хэтрэхгүй байхаар хуульд тусгасан.

Сонгуулийн сурталчилгаанд дараах хэлбэрийн цахим хуудсыг ашиглаж болно:

1/нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас;

2/цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас;

3/бусад цахим хуудас.

Цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэхээр хуульд тусгасан.

Ээлжит сонгуулийн жил эхэлснээс хойш санал авах өдрийг дуустал сонгогчдын саналыг татах зорилгоор дараах хууль бус сурталчилгааг хориглохоор /үйлдэл, үйл ажиллагаа явуулахыг хориглохоор/ заасан. Үүнд:

1/мөнгө, эд зүйл тараах, бараа, эд зүйл хөнгөлөлттэй үнээр худалдах, аливаа үйлчилгээ төлбөргүйгээр болон хөнгөлөлттэй үзүүлэх;

2/нийтийг хамарсан биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн, баяр наадам, урлагийн тоглолт, хүлээн авалт, дайллага, цайллага, төлбөрт таавар, бооцоот, мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах, ивээн тэтгэх;

3/сонгогчдыг гадаад, дотоодод аялал зохион байгуулан оролцуулах, амралт, сувилалд амраах, сувилуулах;

4/ирээдүйд өөрийн болон бусдын хөрөнгөөр мөнгө, эд бараа өгөхөөр гэрээ байгуулах, хэлцэл хийх;

5/хишиг, хувь, хувьцаа өгөх, ажлын байранд зуучлах, ажилд оруулах зэрэг амлалт авах;

6/сонгуульд оролцохоос татгалзахыг болон сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчихийг уриалсан агуулга бүхий сурталчилгаа явуулах;

7/хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчин, мессеж ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт, санал асуулга зохион байгуулах зэрэг хориглох заалтуулдыг хуульд заасан.

Мөн нам, эвслийн дарга, түүнчлэн нэр дэвшигч нь сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэн өдрөөс хойш санал авах ажиллагаа дуустал сонгуулийн сурталчилгааны бус бие даасан нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, ярилцлагад орохыг, түүнчлэн сонгуулийн сурталчилгаа эхлэхээс өмнө хийгдсэн аливаа нэвтрүүлэг, хөтөлбөр, дуу, дүрс бичлэг, ярилцлагыг нэвтрүүлэх, нийтлэхийг хориглоно.

Сонгуулийн явуулах зардлыг хандив, намын өөрийн хөрөнгө, нэр дэвшигчийн өөрийн хөрөнгөөс бүрдэхээр зохицуулалсан. Мөнгөн хандив нь иргэний хувьд таван сая төгрөг хүртэл, хуулийн этгээдийн хувьд хорин сая төгрөг хүртэл байх, мөн бэлэн мөнгөөр хандив өгөх, авахыг хориглосон.

Сонгуулийн зардлын дансанд хуримтлагдах хөрөнгийн хэмжээнд тусгайлан хязгаар тогтоохгүй боловч тухайн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаанд сонгуулийн зардлын данснаас зарцуулах зардлын хэмжээ хуульд заасны дагуу тогтоосон сонгуулийн зардлын дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.  

Нэр дэвшигч нь гадаад улс буюу гадаадын байгууллага, олон улсын байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүн, 18 нас хүрээгүй хүн, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд, шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон албан татварын өр төлбөртэй, дампуурсан хуулийн этгээд, үйлдвэрчний эвлэл, шашны байгууллага, байгуулагдаад нэг жил болоогүй хуулийн этгээдээс хандив авахыг хориглосон.

Мэдээг хэвлэх

Сэтгэгдэл:

Gregory 31 October 2020 21:03 5.188.211.16
Gloomy tales target viagra cost Buying JPMorgan's physical commodity trading operationswould be BTG's first major acquisition after a string ofhigh-profile appointments, including former Noble Group Ltd Chief Executive Officer Ricardo Leiman.
Brendon 31 October 2020 21:03 5.188.211.26
Could you transfer $1000 from my current account to my deposit account? st vincent charity medical center cleveland ohio internal medicine residency At the same time, he uses entertainment industry contacts to find projects and the right teams to bring them to fruition. By attracting the right talent, he hopes to reduce the risk that a project will bomb and leave his investors holding the bag.
Edgardo 31 October 2020 21:03 5.188.211.16
I came here to work clindamycin hydrochloride classification He told Sevilla's official website: "We are about to close on the sale of the player and, if everything goes normally and everything is signed, he will soon say goodbye to the Ramon Sanchez Pizjuan.
Irwin 31 October 2020 21:03 5.188.211.26
Which team do you support? how much does escitalopram cost uk Last month, the government shied away from raising diesel prices by close to 10 percent to offset the financial damage Of the weaker rupee. Oil subsidies are now estimated at more than 900 billion rupees ($14.5 billion) - nearly 40 percent more than budgeted - for the current fiscal year.
Orval 31 October 2020 21:03 5.188.211.24
I live here doxycycline tetracycline induction (PhysOrg.com) -- Researchers at the UCLA School of Public Health have found the first evidence that perfluorinated chemicals, or PFCs — chemicals that are widely used in everyday items such as food packaging, pesticides, ...
Francis 31 October 2020 21:03 5.188.211.16
It's serious preisvergleich voltaren forte schmerzgel Al-Shabab, whose name means "The Youth" in Arabic, first began threatening Kenya with a major terror attack in late 2011, after Kenya sent troops into Somalia following a spate of kidnappings of Westerners inside Kenya.
Victor 31 October 2020 21:03 5.188.211.24
About a year allegra d prescription In a report published Tuesday, the Organization for Economic Cooperation and Development predicted that the jobless rate for the countries that use the euro would rise from 12.2 percent to 12.3 percent by the end of next year. Many countries, like Greece, Spain and Portugal will see a much sharper increase as their economies struggle to recover.
Fredrick 31 October 2020 21:03 5.188.211.15
US dollars graminex g60 The Suboxone heroin replacement product has for decades been the treatment of choice for US doctors trying to wean addicts off the killer drug. But its patent has now expired and cheap generic copycats are rapidly eating into the market.

I wanted to live abroad yohimbine hcl ervaringen According to Deutsche Bank analysts, the offer is asignificant premium to their $12 per share valuation of Elan,reflecting the tax advantage, and worth about a fifth more thantheir calculation of the Royalty bid.
Laurence 31 October 2020 21:04 5.188.211.13
Which university are you at? harga motilium 10 mg Sanofi chief executive Chris Viehbacher told aninvestor conference the group had the resources to do"opportunistic" share buybacks, as well as making bolt-onacquisitions and potentially increasing its stake in U.S.biotech firm Regeneron Pharmaceuticals.

Another service? test enanthate 300 side effects Syrians had maintained a relatively peaceful coexistence among the country’s various sects, including Christians, Druse, Sunnis and Alawites, a group affiliated with Shiite Islam from which Assad hails. The conflict, which began with peaceful protests in March 2011, since has left 115,000 people dead, according to the Syrian Observatory for Human Rights.

I'm not interested in football is 250 mg of zoloft too much "A number of states, including Tennessee, are taking innovative steps to reduce college costs by tying state aid to graduation rates and other measures," he said in a release. "But Washington needs to be careful about taking a good idea for one state and forcing all 6,000 institutions of higher education to do the exact same thing, turning Washington into a sort of national school board for our colleges and universities."

Another year does expired zoloft work Olimpia coach Ever Almeida, a club legend as their former goalkeeper, is not thrilled that their first-leg lead is being attributed mainly to the force of tradition. "We won with football," he said, "and not because of the importance of our shirt."
Elizabeth 31 October 2020 21:05 5.188.211.10
I'm doing a masters in law medrol during embryo transfer A nine-year study concluded that termite feces act as a natural antibiotic, growing good bacteria in the subterranean nests that attack otherwise deadly pathogens, according to the findings published this month in the Proceedings of the Royal Society B.
Winston 31 October 2020 21:05 5.188.211.14
I'm about to run out of credit trenbolone acetate fiyat The cash and carry business reported second-quarter EBITbefore special items of 241 million euros, beating analysts'expectations for 222 million euros, with sales at outlets openover a year falling 0.9 percent. That compared with a 1.7percent decline in underlying sales in the first quarter.
Clement 31 October 2020 21:06 5.188.211.35
I'd like to pay this in, please revatio south africa Vehicles that earned the Advanced rating were the Acura MDX, Audi A4 and Q5 SUV, Jeep Grand Cherokee, Lexus ES, Mazda6, Volvo S60 and XC60. The Volvo models that earned this rating had less expensive versions of the auto-braking system.
Giuseppe 31 October 2020 21:06 5.188.211.10
Will I get travelling expenses? xenical orlistat australia To the Statue of Liberty’s rescue came Gov. Cuomo with $61,600 a day in state taxpayers’ money that opened the monument to visitors from around the country and around the world — despite the U.S. government shutdown.
Garrett 31 October 2020 21:06 5.188.211.35
I was made redundant two months ago dapoxetine active metabolite The Bronx-based medical organization with hospitals and clinics throughout the borough, will build an 11-story, 93,000-square-foot outpatient clinic on Riverdale Ave. near West 238th St. — an area currently devoid of hospitals.
Cornelius 31 October 2020 21:06 5.188.211.14
Good crew it's cool :) etinilestradiol/drospirenona cinfa 0 03 mg precio John Foley, Jim’s father, added, “We don’t know who has detained Jim. But we beg his captors to recognize that our son is an innocent, objective journalist who has done no harm to anyone and to please set him free.”

I study here can u take tylenol pm with prednisone “Those hair samples that could not be identified as known animal or human were subsequently screened using DNA testing, beginning with sequencing of mitochondrial DNA followed by sequencing nuclear DNA to determine where these individuals fit in the ‘tree of life,’” she said.
Paris 31 October 2020 21:06 5.188.211.10
Remove card can ciprofloxacin treat strep throat Suu Kyi, who spent 15 years under house arrest, was allowed back into politics and her National League for Democracy won a landslide victory in last year's parliamentary by-elections, giving her a seat in parliament.
Jamison 31 October 2020 21:06 5.188.211.21
The United States pille yasmin preis 6x21 Mr Leslie was tasked with leading Labour’s fight-back as he published figures showing that rising inflation and stagnant wages would see the average worker lose £6,660 in real terms under the Coalition.
Deangelo 31 October 2020 21:06 5.188.211.35
Best Site Good Work cobalt blue upholstery fabric uk Just a few weeks later, in a conversation with Iksil, Grout ruminated on how to report more losses on the portfolio without igniting a firestorm among the bank's upper managers. He appeared to want to downplay the loss amounts while keeping them realistic.
Leonel 31 October 2020 21:06 5.188.211.14
It's a bad line tylenol or ibuprofen for pregnancy On a recent evening, after their young daughter posed with Minnie Mouse outside the Disney store in Times Square, a Turkish couple appeared surprised but not bothered to hear that the characters were not Disney employees.
Carol 31 October 2020 21:06 5.188.211.21
It's serious cost of atarax at walmart YHM Group, controlled by Singapore-based offshore oilfieldservice firm Ezion Holdings Ltd, rose 12 percent toS$0.064, up for the fourth day in a row. On Monday, the companysaid it had won a contract worth about $183 million to provide asemi-submersible rig.
Frederick 31 October 2020 21:06 5.188.211.14
Go travelling testopia tutorial Environmentalists have criticized holding such large-scale military exercises in sensitive areas such as the Great Barrier Reef, which is under threat from increased commercial shipping, climate change and an invasive starfish infestation, the United Nations says.
Brenton 31 October 2020 21:06 5.188.211.35
I'm unemployed can you take ibuprofen and steroids together After winning the Premiership at a walk last year, United have lost two of five Premier League games to Liverpool in round three and Manchester City, who gave them a 4-1 lesson at the weekend under their own new manager Manuel Pellegrini.
Timothy 31 October 2020 21:06 5.188.211.21
How would you like the money? buy permethrin cream canada These beacons can be apps installed on Apple’s iOS devices or they can be dedicated hardware that use BLE to interact with Apple handsets and tablets. There are some great use cases out there that really could make fantastic use of Apple’s new iBeacon feature, but there is also a darker side of iBeacons that could become a huge annoyance for iPhone owners and other iOS device users.
Dorian 31 October 2020 21:06 5.188.211.35
Excellent work, Nice Design buy clindamycin phosphate topical solution 1 Reuters interviewed a dozen former and current HTCexecutives who said Chou's abrasive management style and weakstrategic vision play their part in the company's decline,which has coincided with the success of Apple Inc's iPhone and Samsung Electronics' Galaxy phones.
Lauren 31 October 2020 21:07 5.188.211.21
It's OK tretinoin cream for wrinkles uk Appearing before the Commons Public Accounts Committee, Charles’s principal private secretary William Nye was challenged over whether the arrangement gave the Duchy an advantage over other companies, but he insisted: “I don’t believe it’s unfair.”
Franklin 31 October 2020 21:07 5.188.211.22
Some First Class stamps viagra samples no prescription Dionne Stutts, wife of Front Street Baptist senior pastor Tim Stutts, said the bus was carrying a senior adult group who was on the way home from a trip to Gatlinburg, T.N. She said her husband and another pastor from the church were en route to the wreck.

A staff restaurant veterinarianmedicines.com Coupla things working for Arizona in this matchup. First up is a HUGE mug of REVENGE. Last season, the Cards went into Seattle and were HUMILIATED by the 'Hawks, 58-0, in December. Even though there is a new coach in 'Zona, Bruce Arians, players DO NOT FORGET. The Cardinals have played two games at home, won both, and, both as a HOME DOG. Speaking of home dogs, Arizona has covered seven of the last nine in the desert, and at 78%, this looks like a tasty wager.
Harold 31 October 2020 21:07 5.188.211.24
I'm happy very good site metoprolol succinate er toprol xl Prosecutors said the intruder had used malicious software and advanced encryption techniques with the aim of gathering strategic information, and had not sabotaged Belgacom's data or sought to cause direct economic damage.
Bernard 31 October 2020 21:08 5.188.211.16
Your account's overdrawn livial 2.5 mg tablets Thursday’s sendoff was probably fitting for the greatest closer who’s ever lived, anyway. It was a weepfest that charmed a sold-out Stadium. Rivera came out of the game with two out in the ninth inning, taken out by his grinning fellow Core Four members, Andy Pettitte and Derek Jeter. Rivera melted into tears in their arms as fans cheered wildly.
Alexa 31 October 2020 21:08 5.188.211.15
It's serious coversyl arginine side effects Television is the most popular (86 percent), radio and Internet tied for second both with 56 percent and newspaper last with 42 percent. On average, however, Latinos use two or three news media platforms to get their news on a typical weekday. Interestingly, half of Latinos who received their news from newspapers do so only in English, whereas 61 percent of Latinos who get news from the Internet do so only in English.
Kirby 31 October 2020 21:08 5.188.211.24
I'd like to take the job dulcolax nombre generico “Those eligible to become tax residents through the scheme can claim a tax credit on income from foreign sources transferred to Barbados through the banking system of up to 93 per cent of the tax.

« »

Зорхиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.